top of page
WhatsApp Image 2021-11-20 at 17.06.16.jpeg

Holland Italia Events tour operator reserverings- en betalingsvoorwaarden

 

1.  IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDT VERSTAAN ONDER:

Holland Iitalia Events is een reisorganisatie en is gevestigd in Vries, Molenstraat 2. Alle werkzaamheden worden online geregeld of met bezoeken. Dit adres is geen bezoekadres.

Deelnemer is degene ten behoeve van wie een reis is geboekt bij de reisorganisatie.

Reisovereenkomst is de overeenkomst waarbij de reisorganisatie zich jegens de deelnemer verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of periode van tenminste 24 uur omvat alsmede minstens twee van de volgende onderdelen: – vervoer – verblijf – een ander niet met vervoer of verblijf verband houdende dienst, die een significant onderdeel van de reis uitmaakt. Holland Italia Events is altijd beschikbaar via e-mail info@hollanditaliaevents.nl 

karlien@hollanditaliaevents.nl

 

2. TOT STANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST EN NAKOMING ERVAN

a. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de deelnemer van het aanbod van  Holland Italia Events. De aanvaarding kan hetzij rechtstreeks, hetzij via bemiddeling van een boekingskantoor plaatsvinden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de deelnemer langs elektronische weg een bevestiging hiervan.

b. De boeking die door de deelnemer via internet wordt gedaan, hetzij rechtstreeks, hetzij via een boekingskantoor is bindend. De zogenoemde ´afkoelingsperiode´, die in de wet ´kopen op afstand´ wordt genoemd, is niet van toepassing op reizen die via internet worden geboekt.

c. Het aanbod van Holland Italia Events zijn vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. Herroeping wegens correctie van fouten in de reissomberekening is toegestaan; zie verderop.

d. Holland  Italia Events hebben het recht de overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal.

e) De deelnemer verstrekt Holland  Italia Events voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde deelnemers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Tevens vermeldt hij bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep deelnemers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door de reisorganisator.

f. Bij aanmelding dient de deelnemer altijd eventuele lichamelijke en/of psychische klachten te vermelden, als ook het gebruik van medicijnen. Lichamelijke en/of psychische klachten die ontstaan na boeking van de reis dienen per omgaande aan Holland  Italia Events te worden gemeld. Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens kan uitsluiting van (verdere) deelname tot gevolg hebben. Alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen dan voor rekening van de deelnemer.

g. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

h. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de deelnemer(s) enerzijds en de reisorganisatie en/of het boekingskantoor anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder. De (andere) deelnemer(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

i. Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van Holland Italia Events maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de overeenkomst.

j. Indien Holland Italia Events  algemene voorbehouden in het algemeen gedeelte van het programma heeft opgenomen en deze in strijd zijn met de reisvoorwaarden, gelden de voor de deelnemer meest gunstige bepalingen.

k. Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden Holland & Italia Events niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde deelnemer – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

l. Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door Holland Italia Events aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). Holland Italia Events zal een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Medische essenties behoeven de nadrukkelijke schriftelijke instemming van de reisorganisator. Holland Italia Events heeft in dat geval het recht de volgende kosten in rekening te brengen: aan de afwijking of toevoeging verbonden organisatiekosten tot een bedrag van € 50,- per boeking; communicatiekosten; eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten.

m. Indien, bij reizen waarbij vervoer is inbegrepen, de reis- en verblijfsduur in de publicatie is vermeld in dagen, worden de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht de vertrek- en aankomsttijd, als gehele dagen meegeteld. Dit kan er in sommige gevallen toe leiden dat het feitelijk verblijf op de bestemming minder dagen telt dan in de publicatie vermeld.

n. Holland Italia Events draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

 

3. CORRESPONDENTIE

Alle correspondentie tussen Holland Italia Events en de deelnemer, zoals boekingsbevestiging, reisbescheiden etc. geschiedt per email op het door de deelnemer bij boeking opgegeven emailadres.  De deelnemer is volledig verantwoordelijk voor het zorgdragen voor ontvangst van email door het juist instellen van eventuele spamfilters. De deelnemer kan zich nimmer beroepen op niet ontvangen email wanneer Holland Italia Events kan aantonen dat deze wel is verstuurd.

 

4.  EXCURSIES

a. De in de publicaties aangeboden excursies, zijn te allen tijde onder voorbehoud. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Uitzondering hierop vormen excursies,die onderdeel vormen van de reis en waarvan de kosten zijn inbegrepen in de reissom.

b. Wanneer Holland Italia Events een in de reissom opgenomen excursie, diner of anders niet kan leveren zal hiervoor een vergelijkbaar alternatief worden aangeboden. Uitzondering hierop vormen excursies die geannuleerd moeten worden wegens slechte weersomstandigheden of bij calamiteiten zoals aardbevingen, overstromingen, terroristische acties etc.

c.  Wanneer een niet in de reissom opgenomen excursie,niet kan doorgaan in verband met ziekte van de docent/trainer of begeleider heeft de deelnemer nimmer recht op financiële compensatie. Ook niet ingeval van poritieve corona test uitslag. 

d. De deelnemer is er geheel zelf verantwoordelijk voor steeds tijdig aanwezig zijn bij excursies, diners, transfers etc. Tijden kunnen worden gewijzigd. de deelnemers is zelf verantwoorden om zich te informeren over de juiste tijden. Het eventueel mislopen van of niet kunnen deelnemen aan een excursie, te laat komen op het vliegveld is nimmer reden tot restitutie.

e. Wanneer een deelnemer zich ter plaatse aanmeldt voor een excursie. Bij annulering wordt geen restitutie verleend. Uitzondering hierop vormt plotselinge ziekte van de deelnemer. Dit dient echter wel terstond te worden gemeld bij de reisleiding.

5.  REISSOM

a. Alle genoemde bedragen in publicaties gelden per persoon en zijn inclusief BTW. Tenzij nadrukkelijk anders staat aangegeven. Wat in de reissom is inbegrepen staat uitdrukkelijk per reis vermeld. Deze prijzen gelden per persoon.

b. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze de reisorganisator bekend waren ten tijde van de publicatie

c .In geval van verhoging van verschuldigde belasting of heffingen en/of extreme verhoging van vervoerskosten kan Holland Italia Events na boeking de reissom verhogen tot uiterlijk 20 dagen voor vertrek.

d. De deelnemer heeft het recht een verhoging van de reissom als omschreven hierboven af te wijzen. De deelnemer dient daarvoor binnen 3 werkdagen na de oplegging van de verhoging dit kenbaar te maken aan de reisorganisator. De reisorganisator heeft in dat geval het recht de reis te annuleren. Alle reeds gedane betalingen worden daarbij gerestitueerd, met uitzondering van de administratiekosten.

e Wanneer de deelnemer niet binnen 3 werkdagen reageert op de verhoging zal deze als voor akkoord worden beschouwd.

f. In de reissom is nimmer inbegrepen: Persoonlijke uitgaven, Reis- en annuleringsverzekering, ter plaatse geboekte excursies, behandelingen, workshops, Niet in het programma opgenomen maaltijden, vluchttoeslagen, visumkosten.

 

6. VERBLIJF

De deelnemer verblijft in de accommodatie zoals beschreven in de reisomschrijving.

a. De deelnemer is verplicht zich tijdens zijn verblijf te houden aan alle regels die gelden in de accommodatie.

b. Door onvoorziene omstandigheden is het mogelijk dat de aangeboden accommodatie niet beschikbaar is. Er zal dan worden uitgeweken naar een vergelijkbare accommodatie. Alle extra kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van Holland Italia Events.

 

7. BETALING

a. de aanbetaling voor de reis bedraagt 25% van de totale reissom, met een minimum van €150,00 per persoon. Dit bedrag dient direct na ontvangst van de boekingsbevestiging, doch uiterlijk binnen 48 uur te worden voldaan. Deze aanbetaling geldt bevestiging dat de klant zich aan de voorwaarden van reis houdt en dus daarna het ”saldo” bedrag op het afgesproken tijdstip zal betalen.

b. Het restant van de reissom dient uiterlijk 4 weken (of als eventueel anders door beide partijen is afgesproken)  voor de aanvang van de reis in het bezit van Holland Italia Events te zijn.

c. Bij aanmelding binnen 4  weken voor aanvang van de reis dient de volledige reissom direct in één keer voldaan te worden binnen 48 uur na boeking.

d. De deelnemer is volledig verantwoordelijk voor het tijdig ontvangen van de reissom door Holland Italia Events. Bij niet tijdige ontvangst van de aanbetaling en/of de restant betaling is de deelnemer in verzuim. Holland Italia Events stuurt in dit geval een betalingsherinnering aan de deelnemer. De deelnemer heeft alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 4 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de reisovereenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Holland Italia Events  zal de verschuldigde annuleringskosten in rekening brengen conform de in deze algemene voorwaarden opgenomen annuleringsvoorwaarden in artikel 16.

e. De deelnemer die niet tijdig de betalingsverplichtingen nakomt is over het verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd vanaf de dag van verzuim. Verder komen alle eventuele incassokosten voor rekening van de deelnemer.

f .Wanneer ook na aanmaning betaling van het verschuldigde bedrag uitblijft zal Holland Italia Events de incassering uit handen geven aan een incasso bureau. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

 

8. TER PLAATSE GEBOEKTE EXTRA’S

a. Alle niet in de reissom opgenomen ter plaatse geboekte extra’s, zoals excursies en/of behandelingen, alsmede persoonlijke uitgaven die in de accommodatie worden gedaan door de deelnemer, kunnen uitsluitend ter plaatse contant worden afgerekend in de plaatselijke valuta. Girale betaling achteraf is in geen enkel geval mogelijk.

 

9. REISDOCUMENTEN

a. Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of Europese identiteitskaart dat bij terugkomst in Nederland nog 3 maanden geldig is.

b Wanneer een deelnemer niet de Nederlandse nationaliteit bezit is de deelnemer geheel zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de juiste reisdocumenten.

c) Lees voor vertrek goed de inreisvoorwaarden mbt coronapas of coronatest. 

 

10. VERZEKERING

a. Elke deelnemer is verplicht een eigen reisverzekering te reizen, voor deelname aan één reizen die worden aangeboden door Holland Italia Events. De verzekering kan overal door de deelnemer worden afgesloten.

b. Holland Italia Events heeft het recht naar een bewijs hier van te vragen.

c. Alle kosten die voortvloeien uit het niet naleven van deze verplichting komen volledig voor rekening van de deelnemer. Wanneer ter plaatse blijkt dat de deelnemer niet beschikt over een reis- en annuleringsverzekering, behoudt Holland Italia Events  zich het recht voor verlening van hulp of bemiddeling in geval van nood te weigeren.

 

11. REISBESCHEIDEN

a. Uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek ontvangt de deelnemer per email, op het bij boeking opgegeven e-mailadres, alle benodigde reisinformatie. Wanneer voor meerdere personen is geboekt worden de reisinformatie en de vliegtickets naar de hoofdboeker gestuurd. Wanneer wordt geboekt binnen 7 dagen voor vertrek, dan ontvangt de deelnemer alle reisinformatie en de vliegtickets per email zodra de betaling van de reissom is ontvangen door Holland  Italia Events. Wanneer de betaling dusdanig laat door Holland Italia Events wordt ontvangen waardoor tijdig versturen van de reisbescheiden niet meer mogelijk is, zijn alle hieruit voortvloeiende gevolgen voor rekening van de deelnemer.

 

12. VLIEGTICKETS EN VLUCHTEN

a. De deelnemer heeft de keuze een reis inclusief vliegticket en transfers te boeken, of de reis zonder vlucht en transfers. In het laatste geval zorgt de deelnemer zelf voor transport naar bestemming en of accommodatie.

b. Soms maakt Holland Italia Events gebruik  van chartermaatschappijen, low cost maatschappijen en soms van lijndiensten. Het is voor de deelnemer niet mogelijk bij boeking een voorkeur voor een luchtvaartmaatschappij en/of vluchttijden door te geven.

c. Wanneer de deelnemer zelf invloed wil uitoefenen op de maatschappij en/of vluchttijden dan bestaat de mogelijkheid zelf voor een vlucht te zorgen en de reis Holland Italia Events zonder vlucht te boeken.

d. Het niet kunnen vinden van een vlucht na het boeken van een reis Holland Italia Events exclusief vlucht, is geen geldige reden tot annulering van de reis. De normale annuleringsvoorwaarden zoals omschreven verderop treden daarna in werking.

e. Holland Italia Events  kan vooraf geen mededelingen doen over vluchttijden en luchtvaartmaatschappij. Deze informatie wordt aan de deelnemer verstrekt bij het uitgeven van de reisbescheiden, uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek.

f. Op alle vluchten die bij Holland Italia Events worden geboekt zijn tevens de algemene voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij van toepassing.

g. Eventuele toeslagen die na boekingsdatum door de luchtvaartmaatschappij of door lokale overheid worden berekend, zullen worden doorberekend aan de deelnemer.

h. Wanneer de deelnemer een reis boekt zonder vliegticket is de deelnemer geheel zelf verantwoordelijk voor het tijdig arriveren voor deelname aan de geboekte reis.

 

13. TRANSFERS

a.  De deelnemer is geheel zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanwezig zijn voor aanvang van de eventuele transfer van en naar de accommodatie en of luchthaven.

b. Wanneer de deelnemer de reis exclusief vlucht boekt, dan bestaat de mogelijkheid de transfer van de luchthaven naar de accommodatie v.v. Holland Italia Events te laten uitvoeren. De deelnemer betaald hiervoor tegelijkertijd met de rest van de reissom een vergoeding.

 

14. ANULERING EN OMBOEKING DOOR DEELNEMER

a.  Het annuleren van een reis kan uitsluitend per e-mail geschieden, waarbij datum van de mail geldt als annuleringsdatum. Telefonische annulering wordt niet geaccepteerd.

b. De deelnemer is geheel verantwoordelijk voor het juist ontvangen van de annulering door Holland Italia Events. Wanneer Holland  Italia Events de annulering per email niet heeft ontvangen kan Holland Italia Events niets verweten worden

c. De annuleringskosten bedragen:

– Bij annulering tot 70 dagen voor vertrek: de aanbetaling (dus het bedrag wat als bevestiging is betaald) met een minimum van € 150,00 per persoon.

– Bij annulering vanaf 70 tot 56 dagen voor vertrek: 50% van de reissom.

–  Bij annulering vanaf 56 dagen tot 30 dagen voor vertrek: 75% van de totale reissom.

–  Bij annulering binnen 30  dagen voor vertrek: 100% van de totale reissom.

d. Wanneer na aanmelding wordt besloten om te boeken naar een andere reis bij Holland Italia Events  wordt daarvoor €50,00 administratiekosten in rekening gebracht, alsmede een eventueel verschil in de reissom en de kosten die Holland Italia Events maakt voor het verwerken van de nieuwe reis. Zeker in geval van reizen op maat zal er een onkosten vergoeding verlangd worden voor de extra werkzaamheden.  Wanneer de reissom van de nieuwe reis lager is dan van de eerste boeking wordt hierover geen restitutie verleend. Er wordt nooit restitutie verleend voor kosten van reis- en/of annuleringsverzekering.

e. Omboeken naar een andere reis is uitsluitend mogelijk in overleg Holland Italia Events en tot uiterlijk 6 weken voor aanvang van de reis. Hier zijn kosten aan verbonden. Alle service verleners (hotel, bussen, restaurants) hebben hun eigen regels en hoog / laagseizoenen.  Ook zal Holland Italia Events hier kosten voor in rekening brengen. 

NB. Mocht er door Covid 19 op het moment van reizen plotseling een negatief reisadvies / reisverbod komen voor een betreffend land, kan een reis omgeboekt worden, mits de service verleners akkoord gaan met de nieuwe data. Uiteraard zullen hier extra kosten aan verbonden zijn.  Als er geen negatief reisadvies is, kan de reis alleen volgens de ''normale'' bovengenomede annulereingvoorwaarden geannuleerd worden.  

NB. Mocht u zelf of iemand van uw medereizigers een positieve test uitlag hebben ontvangen of door Covid niet kunnen reizen, gelden de 'normale'' annuleringsvoorwaarden zoals boven genoemd. Echter in dit geval moet behoort u tevens contact op te nemen met uw reigen reisverzekering. Sommige reisverzekeringen bieden geen dekking en sommigen wel dekking bij een reis naar een gebied met een oranje reisadvies. Het kan voorkomen dat eventuele aanvullende verzekeringsmodules niet of niet volledig gelden. Check altijd vooraf de voorwaarden van uw eigen reisverzekeraar!

NB. Een positieve test uitslag of het niet in bezit zijn van de juiste reisdocumenten is nooit een reden om de reis ''gratis'' te annuleren. De ''normale'' annuleringsvoorwaarden zullen gehanteerd worden. 

 

15. DOORGANG VAN EEN REIS

a. Wanneer een reis wegens te geringe deelname, dit ter beoordeling van Holland Italia Events, niet kan doorgaan, wordt de deelnemer hiervan uiterlijk 10 dagen voor de datum van vertrek per email op de hoogte gesteld.

b. in dat geval heeft de deelnemer de volgende keuze:

– De reis wordt geannuleerd, waarbij alle gedane betalingen zullen worden gerestitueerd.

– Er wordt omgeboekt naar een andere reis uit het reisaanbod van Holland Italia Events. De reissom zal worden aangepast en het teveel betaalde worden gerestitueerd. Wanneer de reissom van de nieuwe reis hoger is als van de oorspronkelijke reis wordt het verschil in rekening gebracht bij de deelnemer.

c. Een niet via Holland Italia Events geboekt vliegticket worden nimmer terugbetaald

d. Holland Italia Events is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de deelnemer leidt ten gevolge van het niet doorgaan van een reis.

 

16. IN DE PLAATSSTELLING

Tijdig voor de aanvang van de reis kan de deelnemer zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

a. De ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden en

– het verzoek wordt uiterlijk 7 werkdagen voor vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht en

– De voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling

– De aanmelder, de deelnemer en degene die hem vervangt, zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom en eventueel extra kosten veroorzaakt door de vervanging.

–  Voor deze wijziging worden standaard €30,00 wijzigingskosten berekend.

 

17.  WIJZIGING DOOR HOLLAND ITALIA EVENTS

a. Holland Italia Events behoudt zich het recht voor op een wezenlijk punt de reisovereenkomst te wijzigen als daartoe gewichtige omstandigheden bestaan. Deze omstandigheden zullen de deelnemer worden meegedeeld.

b.  Indien door die wijziging de deelnemer de reis wil annuleren kan dat kosteloos geschieden. De deelnemer dient hiervoor binnen 3 werkdagen na ontvangst van de wijziging de annulering door te geven aan Holland Italia Events.

c. Wanneer de deelnemer niet binnen 3 werkdagen reageert, beschouwt Holland Italia Events het als voor akkoord.

 

18. AANSPRAKELIJKHEID VAN HOLLAND ITALIA EVENTS

a. Holland Italia Events  is aansprakelijk tegenover de deelnemer voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen; ongeacht of deze verplichtingen door Holland Italia Events zelf of door andere door Holland Italia Events ingeschakelde dienstverleners worden uitgevoerd. Een en ander echter wel met inachtneming van wat in deze algemene voorwaarden is vermeld.

b. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen van de deelnemer is Holland Italia Events verplicht eventuele schade te vergoeden. Tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp tijdens de uitvoering gebruik werd gemaakt, omdat:

– de tekortkoming in de uitvoering is toe rekenen aan de deelnemer

– de tekortkoming in de uitvoering niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven omdat de tekortkoming toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen dienst is betrokken

– de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Holland Italia Events  of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen

– de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in navolgende zin:

a) Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

– De schade die Holland Italia Events de deelnemer verschuldigd is bedraagt nooit meer dan één maal de door de deelnemer betaalde reissom.

– Holland Italia Events is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade tijdens en/of na deelname aan één van de reizen, door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van de deelnemer en/of de deelnemer zelf. Tenzij sprake is van opzet of ernstige nalatigheid.

 

19. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE DEELNEMER

a.  De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Holland Italia Events ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is derhalve aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongeoorloofde gedragingen, dit ter beoordeling naar de maatstaf van het gedrag van een correcte vakantieganger.

b. De deelnemer is verplicht zich tijdens de reis te allen tijde te houden aan de ter plaatse geldende huisregels van de accommodatie en locaties waar de deelnemer verblijft.

c. Een deelnemer die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate moeilijk wordt, kan door Holland Italia Events  (verdere voortgang van) de reis worden uitgesloten. Alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer. Terug betaling van de reissom of een gedeelte daarvan is daarbij niet mogelijk.

d. Het is de deelnemer uitdrukkelijk niet toegestaan behandelingen, excursies of  activiteiten te organiseren en/of te verzorgen zonder uitdrukkelijke toestemming van de reisleiding.

e. De deelnemer is verplicht er zelf zorg voor te dragen dat aan alle betalingsverplichtingen ter plaatse voldaan kan worden, zoals ter plaatse geboekte extra’s, persoonlijke uitgaven etc.

f. Wanneer Holland Italia Events constateert dat een deelnemer zich niet houdt aan de plaatselijke wetten en gebruiken dan heeft zij het recht de deelnemer uit te sluiten van (verdere) deelname aan de reis. Alle eventueel daaruit voortvloeiende kosten komen volledig voor rekening van de deelnemer. Terugbetaling van de reissom of een gedeelte daarvan is daarbij niet mogelijk.

g. Het niet naleven van bovenstaande voorwaarden kan leiden tot uitsluiting van (verdere) deelname aan de reis. Alle eventueel daaruit voortvloeiende kosten komen volledig voor rekening van de deelnemer. Terugbetaling van de reissom of een gedeelte daarvan is daarbij niet mogelijk.

h) In geval van diefstal en/of geweldpleging zal Holland Italia Events altijd overgaan tot aangifte bij de plaatselijke politie en/of overheid.

 

20. KLACHTEN

a. Ondanks alle pogingen van Holland Italia Events om het de deelnemer zo goed mogelijk naar de zin te maken is het mogelijk dat iemand een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht dient in eerste instantie op het moment waarop de klacht ontstaat bij de reisleiding of Holland Italia Events  direct te worden ingediend. Deze klacht zal altijd per direct bekeken worden. Als de klacht niet bevredigend wordt behandeld, moet deze uiterlijk binnen 1 maand na afloop van de reis schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij: info@hollanditaliaevents.nl of karlien@hollanditaliaevents.nl

b. Klachten die niet eerst ter plaatse of via de mail zijn voorgelegd aan de reisleiding worden niet in behandeling genomen.

c. Onvoorziene Gevallen. In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Holland Italia Events.  Rekening houdend met ter plaatse geldend recht en gebruiken. En  redelijkheid en billijkheid hanterend.

d. Algemene Voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere deelnemer aan de reizen van Holland Italia Events. Er wordt voor niemand een uitzondering hierop gemaakt. Iedere deelnemer dient bij boeking akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

bottom of page